www.otsm.idx.gr - Οι Τράπεζες Στο Μικροσκόπιο
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της

 ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ, Λεωφόρος Ποσειδώνος 1, 17455 ΑΛΙΜΟΣ,

νομίμως εκπροσωπουμένης

Προς

 τον κ. Λουκά Παπαδήμο, Διοικητή της Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα

Οπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, οι περισσότερες, εάν όχι όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα, η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των οποίων σας έχει ανατεθεί δια Νόμου, επιμένουν να μη συμμορφώνονται, όπως οφείλουν, με τις κείμενες διατάξεις περί διαφάνειας των τραπεζικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και της ΠΔΤΕ 1969/91, της εγκυκλίου Τ.Ε. 21/95 καθώς και του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας που δεσμεύει τις τράπεζες από της έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών της 12.3.97. Μόνιμο αποτέλεσμα αυτής της πάγιας πολιτικής του συνόλου σχεδόν των Ελληνικών και ξένων τραπεζών είναι να παρεμποδίζονται οι συναλλασσόμενοι να ελέγχουν τους υπολογισμούς των τόκων και των λοιπών χρεώσεων των λογαριασμών των. Αντίθετα και αντί της παροχής των προβλεπομένων στοιχείων, οι τράπεζες επιβάλλουν στους δανειακούς πελάτες τους να αναγνωρίζουν τα οφειλόμενα ποσά δανείων, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν τα στοιχεία για να κάνουν τον πλήρη προηγούμενο έλεγχο που δικαιούνται.

Σε γραπτές αιτήσεις των δανειοληπτών για χορήγηση των προβλεπομένων στοιχείων, τα καταστήματα είτε αρνούνται τη χορήγηση στοιχείων είτε παρέχουν αντίγραφα των λογαριασμών χωρίς τα άλλα απαραίτητα στοιχεία, επιδιώκοντας να αποσπάσουν δηλώσεις παραλαβής και πλήρους ικανοποίησης. Οι προσφυγές των ενδιαφερομένων στις Εισαγγελίες, στους Διοικητές των τραπεζών, αρκετές από τις οποίες σας κοινοποιούνται, καθώς και στα Δικαστήρια δεν οδηγούν σε καλύτερη συμμόρφωση.

Για την εξασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας και για την ενημέρωση και προστασία των μελών μας για τα στοιχεία που μόνιμα αρνούνται να παρέχουν οι τράπεζες, σας ζητούμε, εντός 30 ημερών από της λήψεως της παρούσης, να μας χορηγήσετε πίνακα όλων των Ελληνικών και ξένων τραπεζών, εταιρειών λήζινγκ (για το σκέλος των καθυστερήσεων) και φάκτορινγκ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον οποίο θα εμφαίνονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε πιστωτικό ίδρυμα που ισχύουν σήμερα αλλά και το πλήρες χρονολογικό ιστορικό τυχόν μεταβολών κάθε στοιχείου από της απελευθε-ρώσεως των επιτοκίων (1987).

- 2 -

1.    Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος

2.    Η χρονική βάση υπολογισμού τόκων για δάνεια αλλά και για καταθέσεις (360 ή 365 ημέρες)

3.    Ο τρόπος προσδιορισμού των τοκοφόρων ημερομηνιών (valeur) για τις συναλλαγές τόσο στούς πάσης φύσεως λογαριασμούς δανείων όσο και καταθέσεων 

4.    Ο πραγματικός αριθμός των μονάδων επιτοκίων υπερημερίας που ίσχυσαν κατά τράπεζα από το 1987 μέχρι σήμερα (που σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, σήμερα κυμαίνονται από 2-6% ενώ το νόμιμο μέγιστο είναι 2.5%)

5. Η τυχόν ειδική και αθέμιτη προσαύξηση-φαλκίδευση του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων με επιπλέον μονάδες επιτοκίου, βάσει ειδικής αδιαπραγμάτευτης συμφωνίας στη δανειακή σύμ-βαση, εκτός και πέραν της αμοιβής-προμήθειας (spread) της τραπέζης και τυχόν άλλων νόμιμων επιβαρύνσεων (όπως ν. 128) όπως αυτή εντοπίστηκε σε πρόσθετη πράξη σύμβασης μεγάλης Ελληνικής τράπεζας: «Η Τράπεζα δικαιούται να αναπροσαρμόζει το επιτόκιο της πιστώσεως κατα ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο του καθοριζομένου από την ίδια με δημοσίευση στον οικονομικό τύπο βασικού επιτοκίου. Το ποσοστό αυτό συμφωνείται σήμερα σε 1% επί πλέον του βασικού επιτοκίου...».

Επι πλέον, ζητούμε να μας δόσετε, για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, τα κατά καιρούς ισχύσαντα βασικά επιτόκια χορηγήσεων για τις διάφορες κατηγορίες δανείων από το 1987 μέχρι σήμερα. Κατά κανόνα, τα επιτόκια αυτά δεν δημοσιοποιούνται με πληρωμένες ανακοινώσεις στον Τύπο, όπως έχουν συμβατική υποχρέωση οι τράπεζες, μερικές από τις οι οποίες συνήθως εκδίδουν μόνο “δελτία τύπου”, η δημοσίευση των οποίων είναι θέμα τύχης και συγκυριακής επιλογής των αποδεκτών-δημοσιογράφων. Το αποτέλεσμα είναι οι συναλλασσόμενοι να μη μπορούν να βρούν τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων ούτε από τις ίδιες της δανείστριες τράπεζες (που αρνούνται να τα δώσουν, κατά παράβαση και των άρθρων 259 και 222 Π.Κ.) αλλά ούτε και από τις οφειλόμενες ανακοινώσεις στον Τύπο που δεν γίνονται, με συνήθη κατάληξη  να σύρονται στα δικαστήρια χωρίς καμία δυνατότητα ουσιαστικής και δικονομικής άμυνας. Το πρόβλημα αυτό σας θέσαμε και προφορικά κατά την επίσκεψή μας στο Γραφείο σας στις 8.7.98 χωρίς όμως να έχουμε πάρει απάντησή σας μέχρι σήμερα.

Τέλος, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε πίνακα με τα τυχόν πρόστιμα που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επιβάλει σε τράπεζες από το 1991 μέχρι σήμερα για τη μή τήρηση των υποχρεώσεών των που έχουν σχέση με τη διαφάνεια στις συναλλαγές καθώς επίσης και για τη μή σύσταση από, εάν όχι όλες, τις περισσότερες τράπεζες της υπηρεσίας παραπόνων πελατών που προέβλεπε η ΠΔΤΕ 1969/91.

 

 Αθήνα, 13 Αυγούστου 1999

 


Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα        Δάνεια: Αρχική Σελίδα        Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr